GastroNews.cz


Cukrář.cz

Partneři

Těžké kovy v životním prostředí a jejich vliv na lidský organismus

GastroNews.cz > Hygiena > Těžké kovy v životním prostředí a jejich vliv na lidský organismus Autor: Ing.Jana Bauerová


Olovo (Pb)
Kadmium (Cd)
Rtuť


--------------------------------------------------------------------------------

Mezi nejdůležitější toxické prvky životního prostředí patří olovo, kadmium, rtuť a arsen.


Olovo (Pb)

Zdroje znečištění:

Olovo se do potravního řetězce dostává z obalových materiálů, v malém množství z nátěrových látek, případně spalováním fosilních paliv. Nejvydatnějším zdrojem pro životní prostředí je doprava. Zemědělská půda obsahuje průměrně 10 mg Pb/kg, např. v listech stromů kolem frekventovaných komunikací jsou zjišťovány hodnoty až 700 mg/kg.

Skutečné denní dietární dávky olova zjištěné v několika studiích v evropských zemích se pohybují od 27 ug (Švédsko 1983) do 180 ug (Belgie 1983).

Obsah olova v ovzduší je místně proměnlivý. V málo znečištěných oblastech vzduch obsahuje 0,005-0,3 ug/m3 olova, ve velkých městech byl zjištěn obsah olova 0,2-5 ug/m3.


Vstřebávání olova:

Vstřebávání olova v trávicím traktu je závislá na věku, složení stravy a zdravotním stavu. Účinnost vstřebávání olova u dospělých se odhaduje na 10%. Dětský organismus resorbuje 40-50% olova z potravy. Vstřebávání olova je vyšší při vysokém podílu bílkovin ve stravě a nižší za přítomnosti větších množství vlákniny, fytové kyseliny, železa a vápníku.


Ohrožené skupiny populace:

Olovem mohou být ohroženy zejména děti (vyšší resorpce olova a vyšší citlivost organismu). Již při hladině olova v krvi 150 ug/dm3 se u dětí objevuje řada nepříznivých účinků (pomalejší mentální i fyzický vývoj, nižší schopnost učení, nižší inteligence, anémie, snížená imunita).

Při chronické otravě klesá množství hemoglobinu v červených krvinkách a objevuje se anémie (chudokrevnost).


Průnik do organismu:

Do lidského organismu vstupuje olovo především potravou, existuje však též možnost vstupu respirační cestou (dýcháním).


Působení olova:

Vstřebané olovo je transportováno krví do jater a ledvin, kde se kumuluje. Při intoxikaci olovem mohou být poškozeny ledviny a játra, krev, nervový systém a kardiovaskulární systém. Část olova v játrech se vylučuje žlučí do střeva. Malý podíl olova se vylučuje močí. Při dlouhodobé expozici se olovo hromadí v kostech.


Olovo se ukládá především v kostech, játrech a ledvinách. Důsledkem chronického zatížení organismu olovem jsou nervové poruchy, poruchy trávení, hubnutí, případně ochrnutí dolních končetin.


Limity:

Pro potraviny obecně B stanovuje vyhláška 298/1997 Sb. limit (PM) 8 mg/kg.

Nejvyšší přípustné množství (NPM) v potravinách se pohybuje mezi 0,02 mg/kg (pro mléko) a 5,0 mg/kg pro želatinu. (1)

Expozice olovem se v hospodářsky vyspělých zemích odhaduje v průměru na 24 mg/kg, což je hodnota o řád nižší než připouští ADI. (2)

Normální hladina olova v krvi je v rozmezí 50-120 mg/dm3. Tolerovatelná denní dávka olova činí 500 ug. (4)


Při konzumaci výrobku Astrum Ma Madhulene v množství 2 tablety za den (což je horní hranice dávkování dle etikety výrobku, která je shodná s vydaným Rozhodnutím MZd HEM-350-18.12.98.43128) už by, dle předchozího modelu výpočtu, hodnota olova v krvi dosáhla 754 ug/dm3, což je považováno za silnou expozici.

--------------------------------------------------------------------------------

Kadmium (Cd)

Zdroje znečištění:

Hlavními zdroje znečištění životního prostředí, a tedy potravního řetězce člověka, jsou těžba rud železa a zinku, spalování fosilních paliv, výroba plastů. Závažným zdrojem jsou opotřebované a nesprávně likvidované akumulátové baterie. Kadmium se může dostat do půdy jako součást nekvalitních amonných a především fosforečných hnojiv, v minulosti k nám dovážených ve značném objemu z Afriky.


Kadmium se vyznačuje progresivní akumulací v životním prostředí. K jeho kumulaci dochází mimo jiné také v čistírenských kalech a hnojení těmito kaly může nezanedbatelným způsobem přispívat ke kontaminaci potravního řetězce.


Skutečné denní dávky kadmia se pohybují od 10 ug (Švédsko, 1983) do 33 ug (USA, 1985).


Vstřebávání kadmia:

Výhodou je nízká resorpce z trávicího traktu. Kritickým orgánem je ledvina, kromě ní se kadmium ukládá přednostně v játrech. Vstřebané kadmium je transportováno krví do jater a ledvin, kde se kumuluje. Vstřebatelný podíl kadmia činí v průměru 6%. Krevní hladina kadmia je u nekuřáků 0,2-3 ug/dm3, u kuřáků 0,2-5 ug/dm3.


Působení kadmia:

Závažnost působení kadmia v lidském organismu tkví v jeho dlouhém biologickém poločasu (10-30 let). Biologický poločas je časový interval, za který se vyloučí z organismu polovina přijatého množství dané látky.


Kadmium negativně ovlivňuje metabolismus vápníku a tím tvorbu vitamínu D. Jako důsledek působení kadmia byly popsány nekrózy (rozpad) a tumory (nádory) pohlavních žláz, dysfunkce (poruchy funkce) ledvin, resp. poruchy kardiovaskulárního systému.


Reklama
Vyzkoušeli jste již různé diety a různé krabičky a stále to nebylo ono? Krabičková dieta od ABC diety patří mezi uznávané a vysoce hodnocené krabičkové diety.
>Při otravě kadmiem mohou být poškozeny ledviny a játra, kadmium dále může způsobit poškození plodu a může mít karcinogenní účinky, poškozuje pohlavní orgány a má vliv na krevní tlak. Při akutní otravě vyvolává selhání ledvin. Ledviny jsou orgánem, který nejvíce akumuluje kadmium (v ledvinách dospělého člověka je obsaženo 4-10 mg Cd). Normální koncentrace v ledvinové kůře člověka je 10-30 mg/kg. Intoxikace kadmiem se projeví výskytem bílkovin a cukrů v moči. Přitom se kadmium močí téměř nevylučuje. Také v játrech se kadmium výrazně kumuluje (běžně v množství 2-4 mg/kg).

Při otravách kadmiem dochází také k (vyplavování vápníků z kostí, řídnutí a ztenčování kostí.


Maximální přijatelný denní příjem (ADI) kadmia se pohybuje v jednotkách mikrogramů na kg tělesné hmotnosti, což v přepočtu na 70 kg představuje asi 100 ug/den. Přípustné množství v potravinách se pohybuje většinou v rozmezí 20-50 ug/kg. Výrazněji se odchyluje limit pro játra (vepřová 0,5 mg/kg a hovězí 0,8 mg/kg a ledviny NPM = 2,0 mg/kg).


Toxikologické zhodnocení - obsahu kadmia ve výrobcích ASTRUM:

Žádná z uvedených hodnot nepřekračuje sama o sobě hodnotu ADI. Je však třeba vzít v úvahu, že kadmium vstupuje do organismu nejen prostřednictvím trávicího ústrojí, ale také plícemi. Obsah kadmia v ovzduší je místně proměnlivý. V málo znečištěných oblastech vzduch obsahuje 0,0001-0,002 ug/m3 kadmia. Naproti tomu ve velkých městech byl zjištěn obsah kadmia 0,007-0,05 ug/m3.

U kuřáků je podíl inhalační expozice při příjmu kadmia srovnatelný s příjmem tohoto prvku potravou (obsah Cd v tabáku je asi 1-2 mg/kg).


--------------------------------------------------------------------------------Rtuť

Výskyt rtuti v životním prostředí, transport a distribuce:

Ke vstupu rtuti do životního prostředí přispívají hlavně vulkanická činnost, spalování uhlí, použití rtuti v průmyslu a zemědělství a manipulace s odpady. Celkové množství rtuti vstupující do atmosféry se odhaduje na 150 000 tun ročně, zhruba 2/3 připadají na přirozené zdroje.


Koncentrace rtuti v nekontaminovaných půdách se pohybují v rozmezí 0,02-0,2 mg/kg. Vzhledem k malé mobilitě rtuti v půdě přechází rtuť z půdy do rostlin jen málo. Obsah rtuti v rostlinách se pohybuje v desetinách až desítkách ug/kg. Některé jedlé houby, ryby, měkkýši a korýši obsahují vyšší koncentrace rtuti (desetiny až jednotky mg/kg).

Obsah rtuti v těle zvířat je závislý na složení jejich potravy. Vysoké koncentrace rtuti byly zjištěny např. v játrech a ledvinách vodních ptáků.


Tolerovatelná denní dávka celkové rtuti pro dospělého člověka činí 50 ug a tolerovatelná denní dávka methylrtuti 33 ug (při tělesné hmotnosti 70 kg). Skutečné dietární dávky rtuti zjištěné v několika studiích v západních zemích se pohybují od 0,7 ug (Holandsko, 1989) do 14 ug (Belgie, 1983). Na příjmu rtuti dietou se rozhodující měrou podílí konzumace ryb.


Vstřebávání rtuti:

Z potravy se resorbuje v tenkém střevě asi 7% přítomné rtuti. Vstřebaná rtuť se zachycuje v játrech, ledvinách a mozku. Část rtuti z jater je vyloučena žlučí do střeva. Rtuť se hromadí ve vlasech a nehtech. Vazbou rtuti na určitá místa v bílkovinách dochází u četných enzymů k jejich inhibici.

Z hlediska toxikologie potravin je nejdůležitější methylrtuť vzhledem k jejímu výskytu v rybách.


Působení:

Hlavní orgány, které jsou poškozeny při intoxikaci rtutí a jejími sloučeninami, jsou ledviny a mozek. Při otravě methylrtutí převažují neurotoxické účinky. Dochází k poruchám smyslových funkcí (zraku, sluchu, rovnováhy), poruchám řeči a polykání. Objevují se morfologické změny v mozku a mentální poruchy. Methylrtuť má také teratogenní účinky: riziko poškození plodu nastává již u matek, u kterých koncentrace rtuti ve vlasech dosáhne asi 15-20 mg/kg. Přitom příznaky otravy se u dospělých jedinců objevují až při koncentraci rtuti ve vlasech vyšších než 30 mg/kg. Proto se např. ve Skandinávii doporučuje těhotným ženám podstatně omezit konzumaci ryb.

Otrava anorganickými sloučeninami rtuti může vést ke snížení produkce moči až k selhání ledvin. Současně se dostavují i změny psychiky.

K otravě elementární rtutí může dojít buď inhalací par nebo požitím rtuti. Při otravě požitím rtuti se objevuje zvýšené slinění, kovová chuť v ústech, otoky dásní, ztráta chuti k jídlu, vypadávání zubů, nespavost, svalový třes, zvracení, průjem, únava, ztráta sebekontroly a svalová slabost. Zhoršuje se funkce ledvin a někdy se zvětšuje štítná žláza. Při inhalační expozici k tomu přistupují další příznaky (zánět průdušek, bolesti hrudníku, kašel a dýchací potíže).


Akutní účinek rtuti se projevuje poruchami trávícího ústrojí, provázenými průjmy a zvýšenou salivací, poruchami ledvin a centrálního nervového systému.

Dlouhodobý příjem nízkých dávek Hg (chronické působení) má za následek nervové poruchy, uvoľňování a vypadávání zubu, resp. poruchy ledvin.

Dnes je středa 22. října 2014
svátek slaví Sabina, zítra Teodor
Aktuálně v diskusi
Top 5 měsíce
Gastro bazar
    v tuto chvíli nejsou k dispozici žádné inzeráty...

více...
Databáze dodavatelů
Zaměstnání
Vestavné lednice kombinované nabízí Datart.cz
(c) 2001-2014 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.